Privacyverklaring

Wij houden ons aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken een hoeveelheid persoonsgegevens vanwege onze rol als gevolmachtigd agent, hierbij moet u denken aan uw naam, de NAW gegevens maar ook uw e-mailadres als u gekozen heeft voor digitale communicatie. Wij hebben deze gegevens om onze dienstverlening uit te voeren.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Bij de aanvraag van een verzekering vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor een aantal doelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, fraudebestrijding of het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens verwerken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). wetgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afwikkelen van uw schade of vanwege wettelijke bepalingen. Hierbij moet u dan bijvoorbeeld denken aan N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd en Rhion Versicherung AG als risicodrager van het product, Schadeherstelbedrijven, de AFM of DNB of aan de stichting CIS voor het vastleggen van schadedossiers.  Wanneer wij gegevens aan anderen geven, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast in een overeenkomst. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens voor zover die nodig zijn voor onze dienstverlening of bewaarplicht. Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren, hangt af van het doel waarvoor deze verzameld en verwerkt worden. Zo worden uw persoonsgegevens die nodig zijn voor een offerte in de regel maar 3 maanden bewaart. De persoonsgegevens die nodig zijn voor een verzekering worden in de regel tussen de 5 en 10 jaar bewaard nadat deze verzekering geëindigd is. Zo worden schadedossiers 5 jaar bewaard maar schadedossiers met letselschade worden 10 jaar bewaard.

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezondheidsgegevens of gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden die wij nodig hebben om de aanvraag van een financiële dienst of product te kunnen beoordelen. Deze vragen stellen wij om het verzekeringsrisico goed in te kunnen schatten. Als dit speelt kunt u ons verzoeken om de informatie vertrouwelijk te behandelen door ons Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan per e-mail via privacy@dealerloket.nl of per post via Postbus 6025, 5700 ES te Helmond. Graag op de enveloppe vermelden dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Opname van telefoongesprekken

Wij nemen telefoongesprekken op voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Deze opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens wij van uw vastgelegd hebben in te zien, aan te passen, over te dragen of ons te verzoeken deze te laten verwijderen. Wij hebben een speciaal digitaal formulier ontwikkeld die op de website geplaatst is. Als u deze invult zullen wij contact met u opnemen.  Uiteraard kunt u ons ook schriftelijk hierom te verzoeken, vriendelijk verzoeken wij u om kopie van uw legitimatiebewijs (zoals een paspoort of rijbewijs) mee te sturen. Zorg er wel voor dat de pasfoto en het BSN nummer (burger service nummer) niet leesbaar zijn.

Heeft u vragen of klachten?

Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe wij omgaan met uw privacy? Of heeft u andere vragen over uw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming door het invullen van het digitaal formulier. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw rechten hebben geschonden.